Committees (2020-2021FY) - AJG (English)

AJG COMMITTEES

2020-2021 Executive Committee

President Hiroshi Mutsubara
Chairperson Takashi Oguchi
Managing directors Masaaki Kureha
Keisuke Matsui
Directors Yoshiyasu Ida
Shin Kajita
Toshihiko Sugai
Tomoko Sekine
Jun Tsutumi
Makoto Hirai
Hiroshi Matsuyama
Hitoshi Miyazawa
Harumichi Yamada
Yoshiki Wakabayashi
Mitsuhisa Watanabe
Auditors Yoshitaka Ishikawa
Taro Kawaguchi