Committees (2022-2023FY) - AJG (English)

AJG COMMITTEES

2022-2023 Executive Committee

President Takashi Oguchi
Chairperson Kenji Hashimoto
Managing directors Masaaki Kureha
Jun Tsutsumi
Directors Takayuki Arima
Yoshiyasu Ida
Tetsuya Ito
Sumiko Kubo
Hiroshi Shimazu
Yasuhiro Suzuki
Hiroshi Matsuyama
Keiji Yano
Kayoko Yamamoto
Mitsuru Yamamoto
Yoshiki Wakabayashi
Auditors Hidenori Okahashi
Harumichi Yamada