Committees

AJG COMMITTEES

2018-2019 Executive Committee 

President Yuji Murayama

Chairperson Hiroshi Matsubara

Managing directors Kenji Hashimoto

Keisuke Matsui

Directors Hiroaki Akimoto

Naoki Oshiro

Takashi Oguchi

Shin Kajita

Sumiko Kubo

Toshihiko Sugai

Atsushi Suzuki

Yasuhiro Suzuki

Makoto Hirai

Jun Matsumoto

Wataru Morishima

Harumichi Yamada

Auditors Yoshitaka Ishikawa

Taro Kawaguchi