Committees

AJG COMMITTEES

2016-2017 Executive Committee 

President Takashi Todokoro
Chairperson Yuji Murayama
Managing directors Masaaki Kureha and Kenji Hashimoto
Directors Yoshiyasu Ida

Masahiro Kagami

Taro Kawaguchi

Sumiko Kubo

Hideto Satoh

Atsushi Suzuki

Yasuhiro Suzuki

Jun Tsutsumi

Hitoshi Hasegawa

Hiroshi Matsubara

Jun Matsumoto

 

Wataru Morishima

 

Auditors Hidenori Okahashi

 

Kiyomi Yamashita