Committees

AJG COMMITTEES


2016-2017 Executive Committee

 

President

Takashi Todokoro

Chairperson

Yuji Murayama

Managing directors

Masaaki Kureha and Kenji Hashimoto

Directors

Yoshiyasu Ida

Masahiro Kagami

Taro Kawaguchi

Sumiko Kubo

Hideto Satoh

Atsushi Suzuki

Yasuhiro Suzuki 

Jun Tsutsumi

Hitoshi Hasegawa 

Hiroshi Matsubara

Jun Matsumoto 

Wataru Morishima

Auditors

Hidenori Okahashi

Kiyomi Yamashita